Αραβοϊσλαμικός Κόσμος / Β΄ έκδοση


Κωδικός προϊόντος 978-618-5259-90-7 Κατηγορία


Share
Περιγραφή

O παρόν τόμος αποτελεί σημαντικωτάτην συμβολήν προς γνωριμίαν με τον αραβικόν κόσμον. Η εις ένα τόμον σύμπτυξις σημαντικών συγγραφών κορυφαίων διανοητών, στοχαστών και ιστορικών της μετεπαναστατικής Αιγύπτου προσφέρει τα μέγιστα εις την εις βάθος έρευναν της νεωτέρας αιγυπτιακής ιστορίας με την υπογραφήν εκείνων των προσώπων, τα οποία, έκαστον από την ιδικήν του θέσιν και την ιδικήν του σκοπιάν καθώρισαν και διεμόρφωσαν την σύγχρονον αραβικήν και ειδικώτερον αιγυπτιακήν κοινωνίαν.

Η απόφασις του αγαπητού μου μαθητού Κυριακού Θ. Νικολάου-Πατραγά -λαμπρού πλέον επιστήμονος με πολύτιμον, βαρύτιμον και επί πάσι πρωτότυπον έργον- να προβή εις αυτήν την ενέργειαν χρήζει επαίνου μεγάλου. Διότι επιδιώκει και επιτυγχάνει δι` αυτής διττόν σκοπόν αφ` ενός μεν να προσφέρη εις το μη αραβόφωνον αλλ` ειδικόν επιστημονικόν κοινόν εν αψόγω μεταφράσει σημαντικάς πηγάς της νεωτέρας αραβικής ιστορίας, αφ` ετέρου δε να συνθέση δι` αυτών ένα όλον-corpus, το οποίον κατατοπίζει και τον μη ειδικόν περί της ιστορίας του πνεύματος και των ιδεολογικών ζυμώσεων και συγκρούσεων εις την ηυλογημένην αραβικήν γην αναγνώστην.

Ευχαριστώ τον μαθητήν μου δια την τιμητικήν του προς το πρόσωπόν μου αφιέρωσιν αυτού του τόμου και τον συγχαίρω και δι` αυτήν του την προσπάθειαν, η οποία ελπίζω να καρποφορήση. (Από τον πρόλογο του Χαλέντ Μόχη Αλ-Ντην)

Επιπλέον πληροφορίες
Διαστάσεις 24 × 17 cm
ISBN

Σελίδες

824

Συγγραφέας