Η αναζήτησις ευθυνών διά την μικρασιατικήν καταστροφήν


Κωδικός προϊόντος 978-618-5636-39-5 Κατηγορία Ετικέτα


Share
Περιγραφή

Εις την παρούσαν έκδοσιν συγκεντρώνονται τρία μελετήματα δημοσιευθέντα παλαιότερον και αναφερόμενα εις την αναζήτησιν ευθυνών δια την Μικρασιατικήν Καταστροφήν. Συνάγονται εις το παρόν με στόχον την διευκόλυνσιν των ερευνητών οι οποίοι θα επεθύμουν να εξετάσουν περαιτέρω το ζήτημα.
Το αντικείμενον των μελετών δεν υπάγεται κατ’ αρχήν εις την Πολιτικήν Ιστορίαν αλλ’ εις την Ιστορίαν του Δικαίου και, φυσικά, πάντοτε εις την Στρατιωτικήν Ιστορίαν. Αφορμή δια την ενασχόλησιν με το ζήτημα της Μικρασιατικής Εκστρατείας ήδη προ εικοσαετίας και πλέον απετέλεσεν, ως φυσικόν, προσωπικόν ενδιαφέρον εξ οικογενειακής παραδόσεως.
Αναμνήσεις και διηγήσεις από την λαμπράν Εκστρατείαν και τα ανδραγαθήματα, ενίοτε παράλογα, των Ελλήνων εις την Μικράν Ασίαν εσυντρόφευσαν τα παιδικά μου χρόνια και εσφράγισαν τα εβηβικά, καθώς πλέον η λογική και το κριτικόν πνεύμα επεκράτουν. Και η αναστροφή προς τας διηγήσεις και τας αναμνήσεις ήρχισε να ενισχύεται από αναγνώσματα και αναζητήσεις, που ενισχύθηκαν κατά την περίοδον των φοιτητικών χρόνων και της ενάρξεως της σταδιοδρομίας μου εις την δημοσιογραφίαν.
Η διδασκαλία του πατρός μου, της οποίας υπήρξα αποδέκτης, ήτο ότι εν Μικρά Ασία ο Ελληνικός Στρατός δεν ηττήθη αλλ’ η καταστροφή επήλθεν εκ παραγόντων ηλεγχομένων υπό της Ελλάδος, παραλλήλως βεβαίως προς σοβαρά λάθη τα οποία διεπράχθησαν εις το Μέτωπον κατά την διεύθυνσιν των επιχειρήσεων.

Επιπλέον πληροφορίες
Διαστάσεις 17 × 24 cm
ISBN

Σελίδες

154

Συγγραφέας

Γλώσσα

Ελληνικά