Ισλάμ και δίκαιον


Κωδικός προϊόντος 978-618-5259-73-0 Κατηγορία


Share
Περιγραφή

Ο ανά χείρας τόμος περιλαμβάνει την ελληνόγλωσσον επιστημονικήν μου αρθρογραφίαν -εξαιρουμένων των βιβλιοκρισιών και των εγκυκλοπαιδικών λημμάτων- απ’ αρχής της επιστημονικής μου επιδόσεως και άχρι της καθηγεσίας μου κατά χρονολογικήν σειράν εκδόσεως εκάστης μελέτης, περιλαμβανομένων και των δημοσιευθεισών προ της υποστηρίξεως της εναισίμου επί διδακτορία διατριβής μου. Η συντριπτική πλειονότης αυτών αναφέρεται εις ζητήματα ισλάμ και δικαίου, ενώ δεν απουσιάζουν καί τινες έχουσαι ως αντικείμενον, είτε το ελληνορρωμαϊκόν δίκαιον είτε ζητήματα της ιστορίας του αραβικού κόσμου. Εν τέλει και εν είδει παραρτήματος δημοσιεύονται τρεις αυτοτελείς ευσύνοπτοι μελέται, παρουσιάζουσαι άμεσον συνάφειαν. Η έκδοσις ηκολούθησε την μέθοδον της φωτοαναστατικής ανατυπώσεως προς διευκόλυνσιν της ανευρέσεως της αρχικής παραπομπής της δημοσιεύσεως. Εικότως, η γλωσσική μορφή του κειμένου είνε η αυτή της αρχικής εκδόσεως, ένθα παρατηρητέον το φαινόμενον, ότε μεν εις ελαχίστας περιπτώσεις να μη ακολουθήται ο ορθός τονισμός, οτέ δ’ η καθαρά ελληνίς γλώσσα. Εις μεν την πρώτην περίπτωσιν οι λόγοι ήσαν αμιγώς πρακτικοί, ένεκεν της αδυναμίας του τυπογραφείου., εις δε την δευτέραν η εν αγνοία μου «μεταβολή» των κειμένων εις το δημώδες γλωσσικόν ιδίωμα, όπερ ούτε σέβομαι ούτε αποδέχομαι ούτε εκτιμώ.
Χαριτας οφείλω προς τους συντελεστάς της εκδόσεως του εκδοτικού οίκου Λειμών δια την παρασχεθείσαν αρωγήν. (Από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Διαστάσεις 18 × 25 cm
ISBN

Συγγραφέας

Σελίδες

630