Στο σταυροδρόμι του Αργολικού – Τομ Β΄


Κωδικός προϊόντος 978-618-5259-99-0 Κατηγορία


Share
Περιγραφή

Ὁ πρῶτος τόμος τοῦ ἱστορικοῦ καί ἀρχαιολογικοῦ ὁδοιπορικοῦ «Στό Σταυρο-
δρόμι τοῦ Ἀργολικοῦ» ἀπετέλεσε τό ἔναυσμα γιά τήν ἐκδήλωση γενικώτερου ἐνδι-
αφέροντος σχετικά μέ τή νευραλγική αὐτή περιοχή τοῦ νοτίου ἑλλαδικοῦ χώρου,
πού μέχρι τότε παρέμενε στό περιθώριο τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας. Στό πέρασμα
25 χρόνων ἀπό τή βράβευση τοῦ τόμου ἐκείνου ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, νεώ-
τερες ἀρχαιολογικές ἀνακαλύψεις καί ἱστορικές ἔρευνες ἐπέβαλαν τό γεωγραφικό
αὐτό «σταυροδρόμι» μεταξύ τῶν σημείων ἀναφορᾶς στήν ἐπιστημονική διερεύνη-
ση τῶν προϊστορικῶν καί ἀρχαιοελληνικῶν χρόνων. Ἤδη, μέ τήν ἔκδοση καί τοῦ
δευτέρου τόμου αὐτῆς τῆς πολύχρονης ἐργασίας, μέ ἀφετηρία τούς ὑστερορρωμαϊ-
κούς καί πρωτοχριστιανικούς αἰῶνες, ἀλλά καί μέ ἀποσπασματική ἀντιμετώπι-
ση τῶν τοπικοῦ ἐνδιαφέροντος μεταγενεστέρων περιόδων, προσφέρεται σέ μορφή
χρονικοῦ καί χωρίς βλέψεις ἐπιστημονικῆς συγγραφῆς μία γενική εἰκόνα τῆς παρά-
κτιας και νησιωτικῆς περιοχῆς τῆς νοτιοανατολικῆς Ἀργολίδας, πού φιλοδοξεῖ νά
ἀποτελέσει βάση δεδομένων γιά τόν ἐρευνητή τοῦ μέλλοντος.
Στήν κοπιώδη προσπάθεια τοῦ συγγραφέως σημαντική ἐπικουρία προσέφε-
ραν, πέραν τοῦ συνοδοιπόρου καί συνερευνητῆ Δημητρίου Ν. Ἀρτέμη, τοπικοί
ἀρχαιολόγοι καί ἱστορικοί ἀλλά καί ἁπλοῖ ἄνθρωποι τοῦ βουνοῦ καί τῆς θάλασ-
σας, πού μέ ἀπόψεις καί ὑποδείξεις καθώρισαν τό πλαίσιο τῆς δεύτερης αὐτῆς
ἀναδρομῆς στό παρελθόν τοῦ Ἀργολικοῦ Κόλπου. Στή μακρά σειρά εὐχαριστιῶν,
ἰδιαίτερη θέση κατέχουν ἡ Ἑταιρεία Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, ἡ Ἑταιρεία
Κυθηραϊκῶν Μελετῶν, ὁ Μονεμβασιώτικος Ὅμιλος, οἱ Δῆμοι Πόρου, Ὕδρας,
Ἑρμιο νίδας καί Σπετσῶν, καθώς καί ὁ Σύλλογος Οἰκολόγων Ὕδρας, γιά τά συ-
νέδρια, τίς παρουσιάσεις καί τίς ἡμερίδες πού ὀργάνωσαν καί ἀπετέλεσαν τό κί-
νητρο τῆς δημοσιεύσεως ἐπί μέρους μελετῶν, οἱ ὁποῖες συναπαρτίζουν τήν πα-
ροῦσα ἔκδοση. Τέλος, εὐχαριστίες ἀπευθύνονται καί πρός ὅλους τούς ἀρχαιολό-
γους καί ἱστορικούς τῆς ἐπισκοπούμενης περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι συμπλήρωσαν μέ τίς
γνώσεις τους τίς ἔρευνες τοῦ συγγραφέως. (Από τον Πρόλογο του βιβλίου)

Επιπλέον πληροφορίες
ISBN

Σελίδες

300

Συγγραφέας