Περιγραφή

Μελέτες προς τιμή Μαρίας Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου

Ο τίτλος Από τον Πόντο στον Αδρία επιλέχθηκε, γιατί οριοθετεί λακωνικά τη Βαλκανική χερσόνησο ως γεωγραφικό χώρο και ταυτόχρονα ως διδακτικό αντικείμενο και ερευνητικό επιστημονικό πεδίο.

Ο (Εύξεινος) Πόντος είχε διαχρονικά για τα Βαλκάνια -ιδιαίτερα για τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες/Ρουμανία και τη Βουλγαρία, όπου απολήγουν τα θαλάσσια όριά τους- πρωταρχική σημασία γεωπολιτική και στρατιωτική, επίσης οικονομική, γιατί μεταξύ άλλων εκεί κατέληγαν μεγάλοι δρόμοι της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας, και πολιτιστική-πνευματική, καθώς το Βυζάντιο με τον ελληνο-βυζαντινό πολιτισμό και το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τον Ορθόδοξο χριστιανισμό επέδρασαν καθοριστικά στην πνευματική φυσιογνωμία των Λαών της Χερσονήσου, αλλά και εθνική-κοινωνική, καθώς από τα ανοικτά βόρεια σύνορα και τον Πόντο εισέδυσαν κατά κύματα επιδρομείς ή νέοι λαοί (κυρίως οι Σλάβοι) που εγκαταστάθηκαν και επηρέασαν καίρια την εθνική σύνθεση και την ιστορική εξέλιξη των Βαλκανικών Λαών.