Γεωπολιτικά Ζητήματα στην Ευρυτέρα Μέση Ανατολή και την Μεσόγειο – ΙΙ


Κατηγορία Ετικέτα


Share
Περιγραφή

Τὸν φίλον Ἰωάννην Θ. Μάζην ἐγνώρισα κατὰ μίαν δύσκολο συγκυρίαν τῆς
πολιτικῆς καὶ πνευματικῆς μου πορείας. Ἦταν κατὰ τὸν ἀπρίλιον τοῦ 2012,
ὅταν ὅλα πλέον ἔδειχναν σκοτεινὰ καὶ δυσοίωνα στὸν ἁραβικὸ κόσμο, ὅταν ἡ πρὸ
ἔτους ἀποχώρησις τοῦ προέδρου Μουμπάρακ ἀπὸ τὴν ἡγεσίαν τῆς Αἰγύπτου εἶχεν
ὁδηγήσει τὴν χώραν σὲ μιὰν παρατεταμένη ἀβεβαιότητα ποὺ ἐκορυφώθη μὲ τὴν ἐφι-
αλτικὴν ἐνιαυσία τῆς ἐξουσίας τοῦ γραφείου ἀλ-ἐρσσάντ, τοῦ καθοδηγητικοῦ δη-
λαδὴ γραφείου τῆς τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων καὶ
δι’ αὐτῆς τοῦ βιασμοῦ τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀξιοπρεπείας καὶ τοῦ σεβασμοῦ τῶν στοι-
χειωδῶν ἐλευθεριῶν.
Ἀναφέρομαι στὴν πρώτην ἀπ’ εὐθείας καὶ ἐκ τοῦ συνέγγυς, διὰ ζώσης γνωρι-
μία μου μαζῇ του, διότι τὸ ἔργον του τὸ ἐγνώριζα ἀπὸ καιροῦ. Συνδετικὸς κρίκος
αὐτῆς τῆς ἐπαφῆς ὑπῆρξεν ὁ ἀγαπητότατος στὴν καρδιά μου καὶ στὴν σκέψιν μου
ἄξιος μαθητής μου Κυριακὸς Θ. Νικολάου-Πατραγᾶς, ἤδη ἐπίκουρος καθηγητὴς τοῦ
Ἀθήνῃσι καὶ καθηγητὴς τῆς ἐπ’ ὀνόματί μου ἕδρας ἰσλαμικῶν σπουδῶν τοῦ EPLO, ὁ
ὁποῖος ἔχει ἀναλάβει ἐπαξίως τὴν σκυτάλη τοῦ ἀντιϊσλαμιστικοῦ ἀγῶνός μας ὑπὲρ
τοῦ διαφωτισμοῦ καὶ τῆς σοσιαλιστικῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ ἁραβικοῦ κόσμου διὰ
τῆς ἐντόνου καὶ ἰσχυρᾶς ἀγωνιστικῆς του παρουσίας καὶ τῆς διεθνοῦς ἐπιστημο-
νικῆς του καταξιώσεως.
Χάρις εἰς αὐτὴν τὴν γνωριμία ἤρχισα ἐντατικὴν ἐπιστημονικὴ συνδιαλλαγὴ μὲ
τὸν φίλο πλέον Γιάννη, ὁ ὁποῖος μὲ ἀνεπτέρωσε πολλὲς στιγμὲς σ’ ἐκεῖνο τὸ δύσκο-
λο τότε. Μαζῇ ἐπαλεύσαμε καὶ μαζῇ ἐπανηγυρίσαμε, ὅταν ὁ ἐφιάλτης, μαῦρος κι’
ἄραχνος, τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων συνυφάνθη μὲ τὴν ὁριστικὴν ἱστορικήν του
καταδίκη. Μαζῇ ἐπονέσαμε καὶ μαζῇ ἐτραγουδήσαμε τὸ ὕμνον τῆς ἀπελευθερώσε-
ως μὲ τὴν μουσικὴν ὑπόκρουσι τοῦ ἕλληνος φίλου Μίκη Θεοδωράκη, διότι τὰ κοι-
νά μας ἐργαλεῖα ὑπῆρξαν σημαντικὰ ἐφόδια ἀποκαλύψεως τῆς φασιστικῆς ἀπάτης
τοῦ ἰσλαμισμοῦ.
Τὸ βιβλίο ποὺ σήμερα μὲ αἰσθήματα περισσῆς χαρᾶς προλογίζω εἶνε καρπὸς
μακρᾶς ἐπιστημονικῆς πορείας ἑνὸς ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καὶ παραμένει στα-
θερὸς στὶς ἰδέες του ― ὅποιες καὶ ἂν ἦσαν αὐτὲς ― μὲ συγκεκροτημένη θεωρητικὴν
κατάρτησι. Μελέτες πρωτότυπες, κἄποτε καὶ πρωτοπορειακές, καίριες καὶ καθορι-
στικὲς γιὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ μεσανατολικοῦ φαινομένου.
Αὐτοῦ τοῦ βιβλίου ὑπῆρξα ὁ ἀνάδοχος καὶ αἰσθάνομαι δικαιωμένος γι’ αὐτὸ, δι-
ότι ἐγὼ παρώτρυνα — ὅσον ἐπηρμένον καὶ ἂν ἀκούεται αὐτὸ τὸ ἐγὼ ― τὸν ἐκλεκτὸν
συνάδελφο νὰ περισυλλέξῃ τὸν πλούσιο θεωρητικόν του ἀμητὸν ὡς προσφορὰ στὴν
ἀνθρωπότητα τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν ἱστορία.
Στὰ κείμενα ποὺ ἀκουλουθοῦν θὰ παρατηρήσετε, ὅτι παραπλεύρως τῆς ἑρμηνείας
τρεχούσης φύσεως ζητημάτων, ὁ φίλος Γιάννης μὲ τὴν ἄτεγκτο ἐπιστημονική του ἀκε-
ραιότητα, τὴν ὁποίαν πολλάκις καὶ κατ’ ἰδίαν διεπίστωσα, καταθέτει κείμενα ὑψηλοῦ
δημοκρατικοῦ φρονήματος. Ἐκθέτει τὴν τρομοκρατία καὶ τὰ ἐργαλεῖά της, ἀπογυμνώ-
νει τὸν ὁθωμανικὸ σκοταδισμό, κρούει πρῶτος τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου τοῦ φαινο-
μένου Ἐρντογὰν ὅταν ὅλοι ἔκλειναν τὰ μάτια ἢ ἀδιαφοροῦσαν, χειροκροτῶντας τὸν
φασισμό του, ἀναλύει τὸ ἰσλαμιστικὸ φαινόμενο καὶ τὸ στηλιτεύει, ὑπερασπιζόμενος
τὶς ἀξίες τοῦ διαφωτισμοῦ, ἀποκαλύπτει τὰ παρασκήνια ποὺ ὀπίσω ἀπὸ τὶς πλάτες
μας ὑφαίνουν ὑποτέλειες καὶ ἀνατρέπουν ζωές, καὶ ματώνει γιὰ τὸ ἔγκλημα τῆς κυπρι-
ακῆς τραγῳδίας καὶ τὴν ὑποχώρησι τῆς πατρίδος του σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο.
Ἡ Ἑλλὰς ποὺ ἠγάπησα, ὅπως κάθε ἐλεύθερος ἄνθρωπος, καὶ στὴν ὁποίαν ὀφεί-
λω τὰ μέγιστα, ὅπως ὅλοι μας, ἐπὶ τῆς πνευματικῆς μου συγκροτήσεως, ἀκόμη προ-
σφέρει καὶ εὐτυχῶς δὲν ἐστέρεψε.
Ἡ γνωριμία μου μὲ τὸν καθηγητὴν καὶ φίλον Ἰωάννη Θ. Μάζη, εὐγενῆ πατριώτη
καὶ ἀνθρωπιστή, ὑπῆρξε καὶ παραμένει ἀπὸ τὶς σημαντικὲς τῆς ζωῆς μου…

ΡΕΦΑΑΤ ΑΛ-ΣΑΗΝΤ

Επιπλέον πληροφορίες
Διαστάσεις 24 × 17 cm
ISBN

Συγγραφέας

Σελίδες

814

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Γεωπολιτικά Ζητήματα στην Ευρυτέρα Μέση Ανατολή και την Μεσόγειο – ΙΙ”