Ιστορία και Γεωπολιτική της Νεώτερης Ελλάδος | Από το 1821 στο Σύγχρονο Μακεδονικό Ζήτημα


Κατηγορίες ,


Share
Περιγραφή

«Ὁ Δρ Ἰωάννης Ἐ. Κωτούλας, ἕνας νέος ἐπιστήμονας μὲ ἕνα στιβαρὸ ἐρευνητικό, συγ-
γραφικὸ καὶ ἀκαδημαϊκὸ ὑπόβαθρο γύρω ἀπὸ τὴν Γεωπολιτική, στὸ τελευταῖο τοῦ βιβλίο
Ἱστορία καὶ Γεωπολιτικὴ τῆς νεώτερης Ἑλλάδος μᾶς γνωρίζει, μεταξὺ ἄλλων, ἕνα ἐθνικὰ
εὐαίσθητο ἀντικείμενο, τὸ Μακεδονικὸ Ζήτημα. Ἀπομυθοποιώντας δεδομένα, ἀναθε-
ωρώντας βεβαιότητες, κινούμενος μεταξὺ μικρῆς καὶ μεγάλης κλίμακας, μεταξὺ βραχὺ καὶ
μακροῦ χρόνου, καταφέρνει νὰ ὁδηγήσει τὸν ἀναγνώστη μπροστὰ σὲ μία νέα εἰκόνα συνο-
λικῆς κατανόησης, ἀντίληψης καὶ ἑρμηνείας τοῦ γεγονότος».

Γεώργιος Σιδηρόπουλος, Καθηγητὴς Ἱστορικῆς Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αἰγαίου

«Ἡ μελέτη Ἱστορία καὶ Γεωπολιτικὴ τῆς νεώτερης Ἑλλάδος τοῦ Δρος Ἰωάννη Ἐ. Κωτούλα
προσφέρει μία συνθετικὴ ὀπτικὴ τῆς νεοελληνικῆς ἱστορίας ὑπερβαίνοντας τὴν συνήθη τυ-
πικὴ ἀνάγνωση τῆς Διπλωματικῆς ἢ τῆς Πολιτικῆς Ἱστορίας. Ὁ συγγραφέας χρησιμοποιεῖ
στοιχεῖα ἀπὸ τὴν Γεωπολιτική, τὴν Στρατιωτικὴ Ἱστορία, τήν Πολιτικὴ Δημογραφία καὶ τὶς
Διεθνεῖς Σχέσεις. Ἡ μελέτη ἀναλύει τὸ γεωπολιτικὸ ὑπόβαθρο ἐπιμέρους ἐκφάνσεων τῆς νεο-
ελληνικῆς ἱστορίας: τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, τοῦ Μακεδονικοῦ Ζητήματος, τῆς ἱστορικῆς
πορείας τῶν Ἑλλήνων Πομάκων. Ἰδιαιτέρως πρωτότυπη εἶναι ἡ ὀπτικὴ περὶ τοῦ Κυπριακοῦ
ὄχι ὡς νομικοῦ θέματος, ἀλλὰ βάσει ἑνὸς διλήμματος δημογραφικῆς ἀσφαλείας καὶ μιᾶς μα-
κροϊστορικῆς ὀπτικῆς. Τέλος, ὁ συγγραφέας ἐξετάζει ἀναλυτικὰ τὴν σχέση ἰθαγένειας καὶ
κρατικῆς κυριαρχίας ὡς ζητήματος ἀσφαλείας, θέματος κομβικοῦ στὸ σημερινὸ πλαίσιο τῶν
μαζικῶν μεταναστευτικῶν ροῶν».

Κωνσταντῖνος Γρίβας, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Γεωπολιτικῆς,
Στρατιωτικὴ Σχολὴ Εὐελπίδων

«Ὁ ἄκερχνος καὶ λιγὺς λόγος τοῦ Δρος Ἰωάννη Ἐ. Κωτούλα στὸ παρὸν πόνημα ἀνατέμνει
ἱστορικὲς καὶ γεωπολιτικὲς ἐξελίξεις τῆς Νεώτερης Ἑλλάδος, ὅπως τὴν Ἐπανάσταση τοῦ
1821, τὸ Μακεδονικὸ Ζήτημα, καθὼς καὶ συμβολισμοὺς μὲ τὶς ἀνάλογες προβολὲς στὰ ζέο-
ντα καὶ ἐπίκαιρα ζητήματα τῆς μετανάστευσης καὶ τῆς ἰθαγένειας. Ἡ προστιθέμενη ἀξία της
ἐν λόγῳ μελέτης ἔγκειται στὸ γεγονὸς τῆς ὀλιστικῆς προσέγγισης καὶ ἀνάδειξης τῆς ὄσμωσης
ἱστορικῶν καὶ γεωπολιτικῶν γεγονότων ποὺ αὐτὰ μὲ τὴν σειρὰ τοὺς ἀναδεικνύουν τὶς διαχρο-
νικὰ γεωστρατηγικὲς ἐπιλογὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους. Ἔτι περαιτέρω ὁ Δρ Ἰ. Κωτούλας μᾶς
προσφέρει σὲ καιρούς χαλεποῦς γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος, τὰ κίνητρα καὶ τὰ κατάλληλα ἐφόδια
πρὸς πνευματικὴ ἔγερση καὶ προβληματισμό. “Ὄλβιος ὅστις τῆς Ἱστορίας ἔσχε μάθησιν”, μᾶς
διδάσκει ὁ Πολύβιος. Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν προτροπὴ ὑλοποιεῖ κατ’ οὐσίαν ὁ συγγραφεύς».

Δρ Νικόλαος Δενιόζος, Διδάσκων, Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

Επιπλέον πληροφορίες
Διαστάσεις 17 × 24 cm
ISBN

Σελίδες

294

Συγγραφέας

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Ιστορία και Γεωπολιτική της Νεώτερης Ελλάδος | Από το 1821 στο Σύγχρονο Μακεδονικό Ζήτημα”